Używamy plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny i pokazywać spersonalizowane treści. Możesz zezwolić wszystkim lub zarządzać nimi indywidualnie.

Warunki korzystania ze strony

NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY OKREŚLAJĄ ZASADY UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY („Witryna”, „Strona”). WCHODZĄC NA STRONĘ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. NALEŻY UWAŻNIE SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ.

 • ZAKRES I ZMIANY. Niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy firmą Creative Technology Ltd i jej spółkami zależnymi i powiązanymi („Creative”) a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z niniejszej strony internetowej, zastępując wcześniejsze umowy w tej samej sprawie. Firma Creative może zmodyfikować niniejsze warunki w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionych warunków korzystania ze strony. Creative zachęca do zapoznania się z niniejszymi warunkami podczas każdej wizyty na Stronie. Ciągłe korzystanie z Witryny po publikacji zaktualizowanych warunków jest równoznaczne z akceptacją warunków przez użytkownika.
 • DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ. Aby uzyskać informacje o gromadzeniu i korzystaniu z danych osobowych, należy odnieść się do Zasad poufności firmy Creative i Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub Polityki ochrony danych osobowych (w stosowanych przypadkach). Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie przez Creative informacji o odwiedzających zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach poufności firmy Creative i Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) lub Polityce ochrony danych osobowych (w stosownych przypadkach).
 • MATERIAŁY I OGRANICZENIA. Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej Stronie, w tym np. materiały dźwiękowe, obrazy, oprogramowanie, tekst i filmy wideo (zwane łącznie „Treścią”) są chronione prawami autorskimi i prawem międzynarodowym. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie. Użytkownik będzie postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi na tej Stronie, ograniczającymi możliwość wykorzystania Treści. W Witrynie można znaleźć logotypy, znaki usługowe i towarowe należące do Creative lub innych firm czy stron trzecich. Udostępniając je na tej stronie, firma Creative nie udziela użytkownikowi żadnej licencji na wykorzystywanie tych zastrzeżonych logotypów, znaków usługowych ani znaków towarowych. Każde nieautoryzowane użycie Treści narusza prawa autorskie, prawa o znakach towarowych, prawa prywatności i do ochrony wizerunku oraz ustawy cywilne i karne.
 • OGRANICZONA LICENCJA. Niniejsza Strona jest własnością firmy Creative i może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystając z tej Witryny lub pobierając z niej materiały, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w niniejszych warunkach. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie tych zasad, nie może korzystać z Witryny Creative ani pobierać materiałów na niej zamieszczonych.

  Pod warunkiem dalszego przestrzegania przez użytkownika zasad określonych w niniejszych warunkach, firma Creative udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej Strony wraz z informacjami, obrazami oraz tekstami na niej zamieszczonymi i odsłuchiwania zawartych na niej materiałów na własny, niekomercyjny użytek. Użytkownik zgadza się i oświadcza, że nie będzie w żaden sposób zakłócać pracy Strony w jakikolwiek sposób.

  Użytkownik może pobrać tylko jedną kopię Treści do osobistego, niekomercyjnego użytku, chyba że informacje zawarte na Stronie lub w Treści tego zabraniają. W przypadku pobrania jakiejkolwiek Treści użytkownik nie może usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych czy innych powiązanych informacji. Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać ani nie powielać żadnej z pobranych przez siebie Treści.
 • MATERIAŁY PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW. Z zastrzeżeniem warunków Zasad poufności i Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub Polityki ochrony danych osobowych (w stosownych przypadkach), wszelkie wiadomości i materiały przesyłane na Stronę pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszystkie komentarze, dane, pytania, sugestie itp., są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. W związku z tym użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń jakoby jakiekolwiek wykorzystanie takich materiałów naruszało jakiekolwiek jego prawa, w tym autorskie prawa osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności, prawa do ochrony wizerunku, prawa do uznania za materiały lub pomysły, lub wszelkie inne prawa, w tym prawo do zatwierdzania sposobu, w jaki firma Creative wykorzystuje takie materiały.

  Wszelkie materiały zamieszczone na tej Stronie mogą być dostosowywane, zmieniane, kopiowane, ujawniane, licencjonowane, publikowane, sprzedawane, przekazywane lub wykorzystywane przez firmę Creative, jej spółki zależne i powiązane w dowolnym miejscu na świecie, za pomocą dowolnych środków, przez dowolny czas. Ponadto firma Creative, jej spółki zależne i powiązane mogą swobodnie, nie płacąc żadnego wynagrodzenia użytkownikowi, wykorzystywać wszelkie koncepcje, pomysły, know-how lub metody, o których mowa w wiadomościach wysyłanych na Stronę w dowolnym celu, w tym m.in. do opracowywania, produkcji i marketingu produktów. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że firma Creative nie jest zobowiązana do korzystania z takich pomysłów lub materiałów i użytkownik nie ma żadnych praw, by tego wymagać.
 • DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW/USŁUG. Zakup zamieszczonych na Stronie produktów i usług może być niedostępny w danym kraju lub regionie. Odniesienia do takich produktów i usług na Stronie nie oznaczają ani nie gwarantują, że te produkty czy usługi są dostępne w danym momencie w danej lokalizacji użytkownika. Należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Creative w celu uzyskania informacji na temat dostępności określonych produktów i usług w danym regionie.
 • ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH. Łącza do witryn internetowych stron trzecich są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników. Użytkownik powinien sprawdzić odpowiednie zasady poufności i warunki korzystania z takich Witryn przed udostępnieniem im swoich danych osobowych. Firma Creative nie zapoznała się z witrynami internetowymi stron trzecich, nie nadzoruje ich zawartości ani zasad poufności i nie ponosi za te treści odpowiedzialności. Creative nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych Witryn ani żadnych informacji, produktów czy materiałów, które można na nich znaleźć. Dostęp do takich witryn internetowych i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika i podlega wszelkim odpowiednim warunkom.
 • GWARANCJA. Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z niej na własne ryzyko. Witryna jest dostarczana w stanie „w jakim jest” i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Creative zrzeka się wszelkich innych oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących Witryny (w tym bez ograniczeń), jej przydatności do określonego celu, jej jakości, jej przydatności handlowej, jej działania, nienaruszania praw stron trzecich, jej dokładności, kompletności i innych cech lub rezultatów uzyskanych w wyniku korzystania z Witryny. Firma Creative nie zapewnia, że Witryna jest wolna od błędów, wirusów lub innych ograniczeń, ani nie gwarantuje dostępu do Internetu lub innych usług za pośrednictwem Witryny. Przepisy niektórych krajów nie dopuszczają wykluczenia gwarancji dorozumianych, zatem powyższe wykluczenia mogą nie dotyczyć użytkownika. W takim przypadku wszelkie dorozumiane gwarancje są ograniczone w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i przez do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty uzyskania dostępu do Strony.
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W żadnym wypadku firma Creative nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich lub za jakiekolwiek szkody wynikowe, bezpośrednie, pośrednie, uboczne lub wymierne ani też za odszkodowania sankcyjne, w tym m.in. wszelkie utracone zyski lub utracone oszczędności, niezależnie od tego, czy podstawą jest prawo umów, prawo deliktów (włączając zaniedbania), bezwzględna odpowiedzialność za produkt bądź też jakakolwiek inna dziedzina prawa, nawet jeśli można było przewidzieć możliwość wystąpienia takich szkód. Użytkownik zgadza się, że jedyny środek prawny przeciwko firmie Creative za straty lub szkody spowodowane przez Witrynę, niezależnie od tego, czy podstawą jest prawo umów, prawo deliktów, włączając zaniedbania, bezwzględna odpowiedzialność deliktowa bądź też jakakolwiek inna dziedzina prawa, jest ograniczony do wypłacenia przez firmę do 500 USD na rzecz poszkodowanego. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wynikowe lub wymierne, lub za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem firmy Creative. W związku z powyższym niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. W takim przypadku należne odszkodowanie będzie w świetle obowiązującego prawa jak najmniejsze i najniższe pod względem zakresu i wysokości.
 • ODSZKODOWANIE. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę Creative i wszystkich jej przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, dostawców informacji, licencjodawców i licencjobiorców, członków zarządu i spółek zależnych oraz powiązanych (łącznie „Strony zabezpieczone”) z odpowiedzialności i kosztów (w tym m.in. uzasadnionych honorariów i kosztów adwokackich), poniesionych przez Strony zabezpieczone w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia niniejszych warunków korzystania ze Strony lub powyższych oświadczeń. Użytkownik będzie w pełni współpracował z firmą Creative w zakresie niezbędnym do obrony firmy przed wszelkimi roszczeniami. Creative zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w przypadku roszczeń o rekompensatę przeciwko użytkownikowi, a użytkownik nie będzie w żadnym wypadku rozstrzygał żadnych spraw bez pisemnej zgody Creative.
 • PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. Niniejsze warunki korzystania ze Strony będą interpretowane i regulowane przez prawo wewnętrzne Republiki Singapuru, z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez jej normy kolizyjne. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania zgodnie z prawem lub na zasadzie słuszności wynikające z niniejszych warunków lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane wyłącznie w sądach zlokalizowanych w Singapurze i niniejszym wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji takich sądów w przypadku powództwa sądowego w związku z powyższym. W przypadku wytoczenia przez firmę Creative powództwa przeciwko użytkownikowi lub wytoczenia przez użytkownika powództwa przeciwko firmie Creative w związku z przedmiotem niniejszych warunków korzystania ze Strony, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania, oprócz przyznanych kosztów, uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i kosztów postępowania sądowego. Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszych warunków korzystania ze Strony, firma Creative ma prawo zastosowania środków odwoławczych do sądowych nakazów w sądzie o odpowiedniej jurysdykcji.
 • ROZDZIELNA INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ UMOWY I ZRZECZENIE SIĘ PRAW. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania ze Strony lub ich zastosowanie wobec jakiejkolwiek osoby, miejsca lub okoliczności zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostała część niniejszych warunków będzie w pełni obowiązywać. Zaniedbanie ani opóźnienie w wykonywaniu, egzekwowaniu lub podejmowaniu działań przeciwko użytkownikowi przez firmę Creative w odniesieniu do praw lub uprawnień firmy Creative nie stanowi zrzeczenia się takich uprawnień lub praw. Skorzystanie przez firmę Creative z któregokolwiek z uprawnień lub praw nie uniemożliwi firmie Creative korzystania z nich lub innych uprawnień lub praw w przyszłości.
 • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY. Korzystanie ze Strony lub usług w celu wyrządzenia szkód osobom małoletnim jest surowo zabronione. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony użytkownicy poniżej 16. roku życia powinni uzyskać na to zgodę rodziców lub opiekunów. Firma Creative zastrzega sobie prawo do współpracy z władzami lub stronami trzecimi, które doznały szkód, w dochodzeniach dotyczących jakiejkolwiek nielegalnej działalności o charakterze przestępczym lub cywilnym. Użytkownik nie może stosować gróźb. Grożenie lub zachęcanie innych osób do wyrządzenia sobie szkody lub zniszczenia mienia jest surowo zabronione. Firma Creative zastrzega sobie prawo do usunięcia stworzonych przez użytkowników profili i czatów wideo, które zachęcają do przemocy, bigoterii, rasizmu, nienawiści, zachowań obscenicznych czy bluźnierczych lub które propagują powyższe działania. Zabrania się obscenicznego zachowania podczas czatów wideo i tekstowych. Firma Creative zastrzega sobie prawo do zabronienia użytkownikom dostępu lub usunięcia czatów wideo, które zawierają treści obsceniczne lub pornograficzne. Podszywanie się pod pracowników firmy Creative jest surowo zabronione. Pracownicy i agenci firmy Creative nigdy nie wymagają od użytkowników podania loginu, hasła czy danych karty kredytowej. Nie należy ujawniać swoich danych osobowych ani żadnej innej osoby (takich jak np. adres domowy czy numer telefonu). Nie należy korzystać z usług internetowych firmy Creative w celu rozsyłania spamu do innych osób. Spam obejmuje wysyłanie wielu identycznych niechcianych wiadomości również na czacie. Jeśli firma Creative uważa, że użytkownik rozsyła spam, może bez uprzedzenia zablokować jego konto. Zabrania się naruszania praw autorskich lub znaków towarowych. Użytkownik nie może przesyłać żadnych materiałów, które mogą naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub jakiekolwiek prawa własności firmy Creative lub stron trzecich. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do nieautoryzowanych kont i usług firmy Creative. Użytkownik nie może logować się do kont, które do niego nie należą. Użytkownik nie może korzystać ze Strony internetowej firmy Creative w celu gromadzenia lub podejmowania prób gromadzenia danych osobowych stron trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Oszustwa i wprowadzanie w błąd są surowo zabronione. Użytkownik nie może świadomie wprowadzać w błąd innych osób z zamiarem wymuszenia na nich określonego działania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Creative nie nadzoruje użytkowników podczas czatu wideo. Creative nie ma również kontroli nad zawartością ani dostępnością filmów wideo i wiadomości wysyłanych przez użytkowników. Oglądanie strumieni wideo na Stronie firmy Creative odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Poglądy wyrażone przez użytkowników Strony niekoniecznie są poglądami firmy Creative. Użytkownik nie może korzystać ze Strony, sieci lub usług firmy Creative w celu przesyłania wirusów lub złośliwego oprogramowania.
 • KOPIA WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY. Kopię niniejszych warunków można wydrukować, korzystając z funkcji Drukuj w przeglądarce.
 • INFORMACJE KONTAKTOWE. Komentarze i pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania ze Strony należy kierować do firmy Creative.
 • Strona główna
 • Zmień kraj: