Używamy plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny i pokazywać spersonalizowane treści. Możesz zezwolić wszystkim lub zarządzać nimi indywidualnie.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej Creative Technology Ltd oraz jej spółki zależne i powiązane („Creative”) szanują dane osobowe swoich użytkowników i dokładają wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie i ochronę takich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką opisaną w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie do Zasad poufności firmy Creative i powinien być interpretowany wraz z nią. W odniesieniu do kwestii związanych z RODO pierwszeństwo ma niniejszy dokument.

Niniejszy dokument zapewnia informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony danych osobowych użytkownika przez firmę Creative.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek witryn internetowych firmy Creative („Witryna” lub „Strona”) lub po przekazaniu firmie Creative danych osobowych przez użytkownika. Korzystając z Witryn internetowych firmy Creative lub uzyskując do nich dostęp, a także podając firmie Creative swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych przez firmę Creative zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu. Firma Creative zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego dokumentu (lub jakiejkolwiek jego części) w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Firma Creative zachęca użytkowników do odnoszenia się do niniejszego dokumentu na bieżąco, aby znać jego aktualną wersję.

 • Czym są dane osobowe?

  RODO odnosi się do danych osobowych, czyli wszelkich informacji dotyczących osoby, która na ich podstawie może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana. Informacje te obejmują wyjątkowe identyfikatory (np. numer paszportu), jak również każdy zestaw danych (np. imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, zawód itp.), które razem wzięte umożliwiłyby identyfikację osoby indywidualnej (więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://gdpr-info.eu/).

 • Sposób gromadzenia danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników są gromadzone na różne sposoby. Dane są zbierane np. gdy użytkownik bierze udział m.in. w konkursach, losowaniach, ankietach firmy Creative, gdy zapisuje się do newsletterów firmy Creative, gdy rejestruje produkt Creative online, kontaktuje się z firmą Creative, by uzyskać pomoc techniczną lub gdy kupuje produkty w sklepach internetowych Creative.

  Kiedy użytkownik przekazuje firmie Creative swoje dane osobowe (niezależnie od celu), musi on upewnić się, że te dane są dokładne, kompletne, poprawne i prawdziwe. W przeciwnym przypadku firma Creative może nie być w stanie skontaktować się z użytkownikiem.

 • Zakres gromadzonych informacji

  • 3.1. Informacje gromadzone przez Creative zależą od rodzaju zakupionego produktu, konkursów lub działań, do których użytkownik się zapisał. Użytkownik może brać udział w następujących działaniach dostępnych w niektórych Witrynach firmy Creative, takich jak np.: konkursy, rejestracja produktów, oferty specjalne, promocje, ankiety czy sondaże, pobieranie oprogramowania, zakupy online, subskrypcja newslettera i/lub uczestnictwo w forum.

  • 3.2. Działania te mogą wymagać uzyskania danych osobowych użytkownika, w tym: imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faksu, danych karty kredytowej (wyłącznie w celu realizacji zamówienia, jeżeli jest to wymagane) i/lub informacji o zainteresowaniach w związku z korzystaniem z różnych produktów, programów i usług firmy Creative. Zebrane dane mogą być łączone z wcześniej przekazanymi przez użytkownika informacjami (np. zarejestrowanie produktów Creative w przeszłości).

 • Powody wykorzystywania informacji o użytkowniku; podstawa prawna przetwarzania takich informacji

  Firma Creative będzie wykorzystywać informacje o użytkowniku do ogólnych celów administracyjnych, w tym przetwarzania zamówień i płatności, personalizacji doświadczenia użytkownika, aktywacji lub dezaktywacji kont, odpowiadania na zapytania, udzielania wsparcia technicznego, w przypadku audytu, w celu spełnienia wszelkich wymogów rządowych, prawnych lub regulacyjnych, aby umożliwić firmie Creative informowanie użytkownika na bieżąco m.in. o najnowszych produktach, ofertach, promocjach, aktualizacjach oprogramowania.

  Podstawa prawna korzystania z informacji o użytkowniku (zgodnie z RODO):

  W przypadku zamówień na produkty firma Creative musi wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych dotyczących realizacji zamówienia.

  By zapewnić pomoc techniczną, firma Creative musi wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych (w tym zobowiązań gwarancyjnych) wobec użytkownika.

  W przypadku zapytań użytkowników firma Creative wykorzysta odpowiednie informacje o użytkownikach, by udzielić odpowiedzi na takie pytania.

  Zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem firma Creative będzie informować użytkowników o nowych produktach, ofertach specjalnych i działaniach marketingowych (np. losowaniach i konkursach) za pomocą newsletterów i wiadomości.

 • Ujawnianie informacji o użytkowniku

  Firma Creative może ujawniać pewne lub wszystkie zebrane informacje (opisane powyżej) zgodnie z warunkami i celami określonymi w niniejszym dokumencie. Nie ujawniamy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem poniższych sytuacji: (1) o ile użytkownik nie będzie tego wymagać lub nie upoważni do tego firmy Creative; (2) w związku z Witrynami firmy Creative, jak opisano powyżej; (3) gdy informacje muszą zostać przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, nakazami przeszukania, wezwaniami do sądu lub nakazami sądowymi, w celu egzekwowania umowy z użytkownikiem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Creative, lub praw, własności lub bezpieczeństwa pracowników firmy Creative lub innych osób; (4) gdy informacje są dostarczane agentom, sprzedawcom lub dostawcom usług firmy Creative, którzy wykonują funkcje w jej imieniu, i gdy takie informacje mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika (patrz punkt 6 poniżej); lub (5) gdy informacje te mogą pomóc podczas zaradzania sytuacjom kryzysowym lub działaniom siły wyższej lub podczas rozwiązywania sporów lub roszczeń, lub osobom mającym interes prawny lub faktyczny. Wchodząc na niniejszą witrynę internetową i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez zewnętrznych dostawców i specjalistów ds. marketingu firmy Creative w celach określonych powyżej.

  Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, musi wysłać wiadomość na adres podany w punkcie 9 poniżej. W żadnym wypadku firma Creative nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za politykę ochrony danych, zasady poufności, politykę dot. bezpieczeństwa lub inne polityki zewnętrznych dostawców / portali społecznościowych / specjalistów ds. marketingu. Z zastrzeżeniem postanowień i wyjątków przewidzianych w RODO firma Creative może w razie potrzeby ujawniać i udostępniać informacje o użytkowniku spółkom zależnym lub powiązanym w ramach Creative Group lub swoim usługodawcom.

 • Ochrona danych osobowych użytkownika

  Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do systemów baz danych firmy Creative oraz aby zapewnić właściwe wykorzystanie informacji, firma Creative podjęła uzasadnione ekonomicznie wysiłki w celu wprowadzenia elektronicznych i związanych z zarządzaniem procesów i procedur pomagających chronić dane osobowe użytkownika. Takie działania obejmują m.in. zapewnienie, że dane osobowe są przekazywane online w bezpieczny (zaszyfrowany) sposób.

  Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w krajach takich jak Singapur i Stany Zjednoczone przez dostawców zewnętrznych, czyli „podmioty przetwarzające dane” zgodnie z RODO.

  Firma Creative określiła takie podmioty przetwarzające dane i zawarła z nimi umowy zgodnie z RODO. Na postawie tych umów strony muszą przestrzegać: (i) modelowych klauzul UE, (ii) Wiążących Reguł Korporacyjnych lub (iii) zasad Tarczy prywatności w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Podmioty przetwarzające dane wdrożyły procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika, a także potwierdziły certyfikatami takimi jak ISO 27001, że ich systemy są zgodne z normami branżowymi. Co więcej, podmioty te każdego roku przeprowadzają audyty systemów bezpieczeństwa, by sprawdzić, czy spełniają one odpowiednie standardy.

 • Dostęp do danych osobowych i możliwość ich korygowania

  Użytkownicy zamieszkujący na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają następujące prawa zgodnie z RODO:

  • Prawo do wycofania zgody — jeżeli użytkownik wyraził wcześniej wyraźną zgodę, np. zaznaczając pole wyboru, może skontaktować się z firmą Creative w celu wycofania
  • takiej zgody.
  • Prawo do usunięcia danych — prawo do usunięcia danych użytkownika.
  • Prawo do przenoszenia danych — prawo do przeniesienia danych osobowych w inne miejsce.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych — prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z określonych powodów.
  • Prawo do poprawiania błędów — żądanie skorygowania błędów w danych osobowych użytkownika.

  Więcej informacji o innych prawach znajduje się na stronie https://gdpr-info.eu/.

  NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE W PRZYPADKU REALIZACJI NIEKTÓRYCH Z POWYŻSZYCH PRÓŚB, NA PRZYKŁAD WYCOFANIA ZGODY, USUNIĘCIA DANYCH LUB ZAPRZESTANIA ICH PRZETWARZANIA, FIRMA CREATIVE MOŻE NIE BYĆ W STANIE ZAPEWNIĆ UŻYTKOWNIKOWI PEWNYCH USŁUG, KTÓRE MOGĄ OBEJMOWAĆ WSZELKIE PROŚBY O WSPARCIE TECHNICZNE, KWESTIE ZWIĄZANE Z GWARANCJĄ I INNE. WSZELKIE PRAWA FIRMY CREATIVE SĄ WYRAŹNIE ZASTRZEŻONE.

  Użytkownik może skontaktować się z firmą Creative (szczegóły podano w punkcie 9 poniżej) w sprawie powyższych praw. Na rozpatrzenie każdego żądania firma Creative ma trzydzieści (30) dni.

  Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, np. mieszkańcy Irlandii mogą skontaktować się z komisarzem ds. ochrony danych osobowych: https://www.dataprotection.ie/docs/Making-a-Complaint-to-the-Data-Protection-Commissioner/18.htm

 • Komentarze i uwagi

  W przypadku komentarzy lub uwag dotyczących spraw, o których mowa w niniejszym dokumencie, odpowiednie wiadomości należy wysyłać na adres podany w punkcie 9 poniżej:

 • Kontakt

  Adres:
  Creative Technology Ltd
  31 International Business Park
  #03-01 Creative Resource
  Singapore 609921

Ostatnia aktualizacja: listopada 2019 r.

 • Strona główna
 • Zmień kraj: